MECC

ordinul MECC nr. 726 din 16.06.2021  Cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general publicat : 06-08-2021 în Monitorul Oficial Nr. 186-189 art. 962

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procesul de selecatre și organizare a disciplinelor opționale în învățământul general

Cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general

Ordin nr. 660 din 01.06.2021, Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar în anul de studii 2021-2022

Ordin MECC 443 29.04.2021 cu privire la anularea tezelor semestriale în învățămânul licial, sesiunea de vară, anul de studii 2020-2021

Ordinul MECC cu privire la organizarea formarii profesionale continue

Ordin nr. 1337 din 02.12.2020, Cu privire la organizarea tezelor semestriale în în învățământul liceal, anul de studii 2020-2021

Reglementările-cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de pregătire pentru redeschidere și reluare a activității instituțiilor de educație timpurie

Ordinul cu privire la aprobarea actelor normative privind redeschiderea instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19

Ordin nr.581 din 23.06.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general ( Anexa 1 / Anexa 2)

Cu privire la eliberarea certificatelor de studii gimnaziale, sesiunea 2020

Ordin nr.396 din 06.04.2020cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021

Cu privire la organizarea etapei republicane/raionalele municipale/ instituționale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020

Cu referire la încheierea situației scolare în anul de studii 2019-2020:

Educatie pentru societate

Educație tehnologică, pentru elevii din clasele absolvente a IX-a

Cu privire la finalizarea în condiții de carantină a anului de studii 2019-2020 în învățământul general prin care au fost aprobate Reglementarile  organizationale speciale privind finalizarea în conditii de carantina a anului de studii2019-2020 în învățământul general.

Cu privire la anularea tezelor semestriale, sesiunea de vară, anul școlar 2019-2020

Cu privire la incheierea situatiei academice pentru elevii din clasele absolvente, a IX-a si a XII-a la disciplina Educatie fizica, anul de studii 2019-2020

Circulara MECC nr.03/1-09/4758 din 05 septembrie 2019 cu privire la necesitatea respectarii unor cerinte in scopul eficientizarii procesului de adaptare a elevilor clasei a V-a la un sistem de evaluare nou

Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional

Cu privire la implementarea curriculumului național

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial I/Superior - 2019

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului didactic I/Superior - 2019

 Ordinul nr. 489 din 07.05.19, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a actualizat Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimanziilor și liceelor cu mijloace

Ordin nr.263 din 15.03.2019, Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2019-2020

Organizarea vacantei de vara a institutiilor de educatie timpurie din tara

Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice de organizare a activităților funcției de diriginte

Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice de organizare a activităților funcției de director adjunct (responsabil de activitățile educative)

Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019

Crculara: cursuri de recalificare

Cu privire la aprobarea nstrucțiunii privind managementului temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Circulara: Cu privire la modificările la Regulamentul cu privire la studiile srăinelor în institușiile de învățămân din Republica Moldova

Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar 2018-2019

Cu privire la Conferire/Confirmarea Bibliotecari  -2018

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic I/Superior -2018

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial I/Superior - 2018

Cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii în străinătate pentru continuarea studiilor în învățămânmtul primar și gimnazial

сu privire la поrmele fiпапсiаrе репtru аlimепtаrеа сорielоr/еlevilor din instituțiile diп iпvățământ

Ordin nr. 1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

circulara Ministerului Educației nr. 530 din 24 mai 2016

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului

Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu

Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii priviind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățămîntul primar și general

Ordin nr. 709 din 20 iulie 2016 Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 708 din 20 iulie 2016 Cu privirea la conferirea/confirmarea gradelor manageriale

Anexa 2/Anexa 5 Confirmarea/conferirea gradului didactic I

 
MSMPS