MECC

Circulara MECC nr.03/1-09/4758 din 05 septembrie 2019 cu privire la necesitatea respectarii unor cerinte in scopul eficientizarii procesului de adaptare a elevilor clasei a V-a la un sistem de evaluare nou

Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional

Cu privire la implementarea curriculumului național

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial I/Superior - 2019

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului didactic I/Superior - 2019

 Ordinul nr. 489 din 07.05.19, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a actualizat Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimanziilor și liceelor cu mijloace

Organizarea vacantei de vara a institutiilor de educatie timpurie din tara

Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice de organizare a activităților funcției de diriginte

Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice de organizare a activităților funcției de director adjunct (responsabil de activitățile educative)

Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019

Crculara: cursuri de recalificare

Cu privire la aprobarea nstrucțiunii privind managementului temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Circulara: Cu privire la modificările la Regulamentul cu privire la studiile srăinelor în institușiile de învățămân din Republica Moldova

Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar 2018-2019

Cu privire la Conferire/Confirmarea Bibliotecari  -2018

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic I/Superior -2018

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial I/Superior - 2018

Cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii în străinătate pentru continuarea studiilor în învățămânmtul primar și gimnazial

сu privire la поrmele fiпапсiаrе репtru аlimепtаrеа сорielоr/еlevilor din instituțiile diп iпvățământ

Ordin nr. 1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

circulara Ministerului Educației nr. 530 din 24 mai 2016

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului

Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu

Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii priviind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățămîntul primar și general

Ordin nr. 709 din 20 iulie 2016 Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 708 din 20 iulie 2016 Cu privirea la conferirea/confirmarea gradelor manageriale

Anexa 2/Anexa 5 Confirmarea/conferirea gradului didactic I

 
MSMPS