Direcţia Învăţămînt Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia de şef al Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică în cadrul DÎTS.

 La funcţia de şef al Serviciului  poate candida persoana care întruneşte  următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare în domeniul pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei şi experienţă profesională de minimum 5 ani; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei depun în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte:

1) cererea de participare la concurs,

2) copia actului de identitate;

3) copia actului/actelor de studii;

4) copia carnetului de muncă;

5) curriculum vitae,

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevente, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial. Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Călăraşi, str. Biruinţei nr. 1, la specialistul principal în problemele resurselor umane. Concursul va avea loc în cadrul Direcţiei Învăţămînt Tineret Sport Călăraşi.Telefon relaţii: 0244-2-26-03.

Bibliografia concursului

• Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994)

• Acte legislative generale
- Legea cu privire la petiţionare  nr. 190 din 19.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03)
- Legea Republicii Moldova cu privire la register nr. 1320 – XIII din 25.09.1997
(Monitorul Oficial nr. 77 – 78 din 27.11.97)
- Legea privind accesul la informaţie  nr.982 – XIV din 11.05.2000 (MO al RM nr. 88-90/664 din 28.07.2000)
- Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003;
- Convenţia Colectivă de Muncă (nivel de ramură) pe anii 2016 – 2020
- Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

• Acte legislative şi normative în domeniul învăţămîntului

- Codul Educaţiei al RM nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările  ulterioare (Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 634)

- Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020:
Regulamentul de funcţionare a ,,Serviciului de asistenţă psihopedagogică”.