DITS Călărași

Сu privire lа înscrierea în clasa 1 în anul de studii 2024-2025

Ordin DÎTS nr. 01-28217 din 19.05.2023- Combaterea colectării plății informale

Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice, 2022

Cu privire la conferirea/confirmarea gradului managerial doi, 2022

Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plâților informale în sistemul educațional

Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ

Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei locale a Concursului raional ”Pedagogul Anului, 2020”

Cu privire la ”aprobarea rețelei școlare în raionul Călărași”

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2019

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului didactic II - 2019

Cu privire la admiterea elevilor în învățământul licial, sesiunea 2019

Cu privire la ,,aprobarea rețelei școlare în raionul Călărași" -2019-2020

Cu privire la interzicerea colectărilor de bani în instituțiile generale

Cu privire la punerea in aplicare a deciziilor Consiliului Național pentru Curriculum

Cu privire la perfectarea certificatelor personalizate de atestare a cadrelor didactice și de conducere
Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere în anul de studii 2018 - 2019

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic II -2018

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2018

Circulara: Uniforme școlare

Cu privire la înscrierea în clasa I pentru anul de studii 2018-2019

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământ general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general

Circulara: Cursuri de formare continuă

Cu  privire la modificarea procesului de рrеstаrе а serviciului de personalizare а actelor de studii și duplicatele acestora

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic II -2017

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2017

Cu privire арrоbаrеа rețelei educaționale în rаiоnul Сălărаși репtru апul de studii 2017 - 2018

Cu рrivire la pilotarea Instrucțiunilor ргivind mecanismul de соорсrаre intersectorială

cu privire la monitorizarea externă a procesului de implementare a evaluării caracteriale prin descriptori în învățământul primar

Cu privire la aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I

Cu privire la crearea Comisiei raionale de școlarizare pentru determinarea gradului de maturitate școlară a copiilor

Cu privire la înscrierea în clasa I în anul 2017-2018

Circulara cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifele pentru servicii prestate de CTICE

Cu privire la situația epidemiologică prin infecțiile respiratorii și gripă IET

Cu privire la situația epidemiologică prin infecțiile respiratorii și gripă

Cu privire la necesitatea respectării regulilor tehnice de securitate în perioada rece

Cu privire la organizarea seminarelor metodice raionale

Cu privire la crearea și menținerea condițiilor optime în instituțiile de învățămînt, asigurarea securității vieții și sănătății copiilor pe perioada rece a anului.

Procedura de raportare despre activitatea instituției de învățămînt general

procedura de raportare despre activitatea instituţiilor de învăţămînt -  anexa  raportare despre activitatea instituţiilor de învăţămînt

la transferul a două zile de odihna (preșcolare)

la transferul a două zile de odihnă (instituțiilor de învățămînt)

Rеgulаmепtului - tip de оrgапizаrе si fuпсțiопаrе а iпstituțiilor de iпvățămînt si secundar, ciclul I si II

Regulament privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar

 Anexa 3 /Anexa 6.Conferire/Confirmarea gradului didactic II

 Anexa 3/Anexa 6. Conferirea/confirmarea gradului managerial II

Graficul desfășurării seminariilor metodice raionale

MSMPS