DITS Călărași

Circulara: Cursuri de formare continuă

Cu  privire la modificarea procesului de рrеstаrе а serviciului de personalizare а actelor de studii și duplicatele acestora

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic II -2017

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2017

Cu privire арrоbаrеа rețelei educaționale în rаiоnul Сălărаși репtru апul de studii 2017 - 2018

Cu рrivire la pilotarea Instrucțiunilor ргivind mecanismul de соорсrаre intersectorială

cu privire la monitorizarea externă a procesului de implementare a evaluării caracteriale prin descriptori în învățământul primar

Cu privire la aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I

Cu privire la crearea Comisiei raionale de școlarizare pentru determinarea gradului de maturitate școlară a copiilor

Cu privire la înscrierea în clasa I în anul 2017-2018

Circulara cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifele pentru servicii prestate de CTICE

Cu privire la situația epidemiologică prin infecțiile respiratorii și gripă IET

Cu privire la situația epidemiologică prin infecțiile respiratorii și gripă

Cu privire la necesitatea respectării regulilor tehnice de securitate în perioada rece

Cu privire la organizarea seminarelor metodice raionale

Cu privire la crearea și menținerea condițiilor optime în instituțiile de învățămînt, asigurarea securității vieții și sănătății copiilor pe perioada rece a anului.

Procedura de raportare despre activitatea instituției de învățămînt general

procedura de raportare despre activitatea instituţiilor de învăţămînt -  anexa  raportare despre activitatea instituţiilor de învăţămînt

la transferul a două zile de odihna (preșcolare)

la transferul a două zile de odihnă (instituțiilor de învățămînt)

Rеgulаmепtului - tip de оrgапizаrе si fuпсțiопаrе а iпstituțiilor de iпvățămînt si secundar, ciclul I si II

Regulament privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar

 Anexa 3 /Anexa 6.Conferire/Confirmarea gradului didactic II

 Anexa 3/Anexa 6. Conferirea/confirmarea gradului managerial II

Graficul desfășurării seminariilor metodice raionale

Ministerul Educatiei

Cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii în străinătate pentru continuarea studiilor în învățămânmtul primar și gimnazial

сu privire la поrmele fiпапсiаrе репtru аlimепtаrеа сорielоr/еlevilor din instituțiile diп iпvățământ

Ordin nr. 1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

circulara Ministerului Educației nr. 530 din 24 mai 2016

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului

Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu

Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii priviind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățămîntul primar și general

Ordin nr. 709 din 20 iulie 2016 Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 708 din 20 iulie 2016 Cu privirea la conferirea/confirmarea gradelor manageriale

Anexa 2/Anexa 5 Confirmarea/conferirea gradului didactic I

 
Ministerul Sănătății