DITS Călărași

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2019

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului didactic II - 2019

Cu privire la admiterea elevilor în învățământul licial, sesiunea 2019

Cu privire la ,,aprobarea rețelei școlare în raionul Călărași" -2019-2020

Cu privire la interzicerea colectărilor de bani în instituțiile generale

Cu privire la punerea in aplicare a deciziilor Consiliului Național pentru Curriculum

Cu privire la perfectarea certificatelor personalizate de atestare a cadrelor didactice și de conducere
Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere în anul de studii 2018 - 2019

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic II -2018

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2018

Circulara: Uniforme școlare

Cu privire la înscrierea în clasa I pentru anul de studii 2018-2019

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământ general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general

Circulara: Cursuri de formare continuă

Cu  privire la modificarea procesului de рrеstаrе а serviciului de personalizare а actelor de studii și duplicatele acestora

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic II -2017

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial II - 2017

Cu privire арrоbаrеа rețelei educaționale în rаiоnul Сălărаși репtru апul de studii 2017 - 2018

Cu рrivire la pilotarea Instrucțiunilor ргivind mecanismul de соорсrаre intersectorială

cu privire la monitorizarea externă a procesului de implementare a evaluării caracteriale prin descriptori în învățământul primar

Cu privire la aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I

Cu privire la crearea Comisiei raionale de școlarizare pentru determinarea gradului de maturitate școlară a copiilor

Cu privire la înscrierea în clasa I în anul 2017-2018

Circulara cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifele pentru servicii prestate de CTICE

Cu privire la situația epidemiologică prin infecțiile respiratorii și gripă IET

Cu privire la situația epidemiologică prin infecțiile respiratorii și gripă

Cu privire la necesitatea respectării regulilor tehnice de securitate în perioada rece

Cu privire la organizarea seminarelor metodice raionale

Cu privire la crearea și menținerea condițiilor optime în instituțiile de învățămînt, asigurarea securității vieții și sănătății copiilor pe perioada rece a anului.

Procedura de raportare despre activitatea instituției de învățămînt general

procedura de raportare despre activitatea instituţiilor de învăţămînt -  anexa  raportare despre activitatea instituţiilor de învăţămînt

la transferul a două zile de odihna (preșcolare)

la transferul a două zile de odihnă (instituțiilor de învățămînt)

Rеgulаmепtului - tip de оrgапizаrе si fuпсțiопаrе а iпstituțiilor de iпvățămînt si secundar, ciclul I si II

Regulament privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar

 Anexa 3 /Anexa 6.Conferire/Confirmarea gradului didactic II

 Anexa 3/Anexa 6. Conferirea/confirmarea gradului managerial II

Graficul desfășurării seminariilor metodice raionale

MECC

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial I/Superior - 2019

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului didactic I/Superior - 2019

 Ordinul nr. 489 din 07.05.19, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a actualizat Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimanziilor și liceelor cu mijloace

Organizarea vacantei de vara a institutiilor de educatie timpurie din tara

Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice de organizare a activităților funcției de diriginte

Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice de organizare a activităților funcției de director adjunct (responsabil de activitățile educative)

Cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019

Crculara: cursuri de recalificare

Cu privire la aprobarea nstrucțiunii privind managementului temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Circulara: Cu privire la modificările la Regulamentul cu privire la studiile srăinelor în institușiile de învățămân din Republica Moldova

Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar 2018-2019

Cu privire la Conferire/Confirmarea Bibliotecari  -2018

Cu privire la Conferire/Confirmarea gradului didactic I/Superior -2018

Cu privire la Conferirea/Confirmarea gradului managerial I/Superior - 2018

Cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii în străinătate pentru continuarea studiilor în învățămânmtul primar și gimnazial

сu privire la поrmele fiпапсiаrе репtru аlimепtаrеа сорielоr/еlevilor din instituțiile diп iпvățământ

Ordin nr. 1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

circulara Ministerului Educației nr. 530 din 24 mai 2016

Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului

Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu

Ordinul de aprobare și Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu

Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii priviind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățămîntul primar și general

Ordin nr. 709 din 20 iulie 2016 Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice

Ordin nr. 708 din 20 iulie 2016 Cu privirea la conferirea/confirmarea gradelor manageriale

Anexa 2/Anexa 5 Confirmarea/conferirea gradului didactic I

 
MSMPS