Școala-internat specială pentru copii hipoacuzici, s. Hârbovăț, r-nul Călărași.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art. 86 lit. g)-n) din Codul Muncii.

            Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ special depun dosarul de concurs personal sau prin reprezentant (la Secția Secretariat a ministerului, biroul 446), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

 Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. copia actului de identitate;
 1. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 2. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 3. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de   expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 4. copia carnetului de muncă autentificat;
 5. Curriculum Vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
 9. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

  Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, bir.446, până la 14 aprilie 2017.    

   Telefon de contact: 0 22 23 44 49, 0 22 23 33 20.  

Bibliografia concursului de ocupare a postului de director

al instituțiilor de învățământ special

Documente generale

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994,

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);

 • Legea privind accesul la informaţie  nr.982 – XIV din 11.05.2000,

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000);

 • Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03);

 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003,

(Monitorul Oficial nr. 159-162 din 29.07.2003);

 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020,  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014,

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015);

 • Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova, pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011;
 • Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova, pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 858 din 17.12.2015.

Managementul instituțiilor

 • Regulamentul – tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin   

      Ordinul Ministerului Educației nr. 547 din 13.08.2007;

 • Regulamentul instituției de învățământ preșcolar, aprobat prin Ordinul 

      Ministerului Educației nr. 04 din 04.01.2011;

 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea,

      absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, 

            aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24.07.2012;

 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin Ordinul 

      Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013;

 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar 

      general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin Ordinul 

               Ministerului Educației nr. 970 din 11.10.2013;

 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim 

       prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11.07.2014;   

 • Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin ordinul 

      Ministerului Educației nr. 799 din 11.07.2014;

 • Regulamentul-cadru privire la organizarea şi funcţionarea instituţiei de tip rezidenţial, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 256 din 30.04.2010; 
 • Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de  

      administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul  Ministerului Educației nr. 77 din 20.02.2015;

 • Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin 

      ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26.02.2015;

 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul 

       Ministerului Educației nr. 623 din 28.06.2016:

 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea 

     abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general,  aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12.06.2015;

 • PLANUL – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de

       studii 2016 – 2017, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 242 din  25.03.2016.

Prevenirea și combaterea violenței

 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89;
 •    Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22.02.2013;
 • Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.

Finanțare

 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;
 • Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

(Monitorul Oficial nr. 35-38 din 03.03.2006);

 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,

(Monitorul Oficial nr. 223-230 din 08.08.2014);

 • Legea nr.131 din 03.07.2015  privind achizițiile publice,

(Monitorul Oficial nr. 197 - 205 din 31.07.2015);

 • Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007,

(Monitorul Oficial nr. 27-34 din 07.02.2014).