Consiliul Raional Călăraşi

Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist principal

(în problemele economice și statistice)

Scopul general al funcţiei:

Scopul general al funcției – prognozarea și evidența statistică a indicelor ce determină organizarea corectă a procesului educațional și implementarea politicilor economice de stat al RM

 

Sarcini de bază:

 1. Monitorizarea implementării reformelor economice;
 2. Întocmirea și perfectarea statelor de personal și a schemelor de încadrare;
 3. Întocmirea și perfectarea rapoartelor și prognozării statistice raionale;
 4. Monitorizarea și verificarea raportului operativ privind statele și efectivul de personal raional.

 1. Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • are studiile studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economiei, contabilității

Experienţă profesională: cel puțin 5 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

Cunoaşterea programelor de operare la calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat sau mediu: citit/scris/vorbit; a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit/

Abilităţi:

Lucrul cu informaţia, lucrul în echipă, planificarea, organizarea, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă.

Atitudini/Comportamente: 

Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Abilităţi: de soluţionare a problemelor ce vizează postul, abilităţi analitice, stabilitate emoţională, agilitate mintală, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini / comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesioanlă continuă.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă / prin e-mail / dosarul de concurs:

a) formularul de participare solicitat la sediul Direcţiei Învăţământ Tineret ți Sport Călărași;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

- Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului

   public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică;

- Acte normative în domeniul de specialitate

- Legea nr.270 din 23.11.2018 “Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;

-Hotărîrea Guvernului  nr.1231 din 12.12.2018 “privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;

      - Legea nr.397 din 16.10.2003 “Privind finanțele publice locale”;

      - Legea nr.131 din 03.07.2015 “Privind achizițiile publice”

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 04.05.2024.

Telefon /fax: 0244 / 2 -07-17

E-mail: marialipcan60@gmail.com

Persoana de contact: Lipcan Maria – specialist principal în resurse umane în cadrul Direcţiei Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi

Adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr. 1, etaj III, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Călărași.

Concursul se va desfăşura conform Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante (Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009)